ผลงาน
Category
นักเรียนที่ ได้ คะแนน O- NET เต็ม 100 ในปีการศึกษา 2561
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 15
เพชรยอดมงกุฎ หมวดภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 3
เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ รายการ ASMO International2018
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
น้องต้นข้าว เด็กชายภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา Battle of the Numbers
งานการแข่งขันทักษะวิชาการฯ นักเรียนโรงเรียนเอกชน
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์