ข่าวสารและกิจกรรม
Category
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏเศรษฐศาสตร์
Read More
02 September 2019
มอบทุนการศึกษา เพชรน้ำเอก เด็กเก่งศุภลักษณ์
Read More
14 June 2019
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านดร.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้มอบหมายให้ คุณครูศุวิชยา วัฒนการุณ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า ที่สอบเข้าและมีคะแนนดี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. เด็กชายธนัญชัย หงษ์โต อันดับ 2 สมาร์ท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2. เด็กห..
มอบปัจจัยที่ได้จากการทำบุญประจำปีโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
Read More
14 June 2019
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านดร.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้มอบหมายให้ คุณครูศุวิชยา วัฒนการุณ เป็นตัวแทนมอบปัจจัยที่ได้จากการทำบุญประจำปีโรงเรียนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้ยอดรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท ซึ่งได้แบ่งเงินบริจาคเป็นส..
ได้รับการนิเทศก์ จาก คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุพรรณบุรี
Read More
30 May 2019
คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนศุภลักษณ์ เมืองสุพรรณขอขอบพระคุณคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุพรรณบุรี ท่าน ศน.จิราธร สามารถ, ท่านศน.สุกัญญา ศรีสาคร และ ท่านศน.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ที่กรุณามาให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประ..
แล้วพบกันเปิดเทอมนะครับ เด็ก ๆ
Read More
07 May 2019
ปฐมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
Read More
27 April 2019
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์