News & Events
Category
มอบทุนการศึกษา เพชรน้ำเอก เด็กเก่งศุภลักษณ์
Posted : 14 June 2019
Detail :

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านดร.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้มอบหมายให้ คุณครูศุวิชยา วัฒนการุณ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า ที่สอบเข้าและมีคะแนนดี ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายธนัญชัย หงษ์โต อันดับ 2 สมาร์ท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2. เด็กหญิงพัทย์ญดา ศิลป์ไพบูลย์พานิช อันดับ 2 EP โรงเรียนสงวนหญิง
3. เด็กหญิงพิชชาพร สมประสงค์ ที่ 1 แก้วกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี

Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์