News & Events
Category
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
Posted : 05 April 2019
Detail :

เปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา  2562

ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา

 

ระเบียบการโรงเรียนศุภลักษณ์  ปีการศึกษา  2562

เลขที่  3  ถนนพลายงาม  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์  035-525-190  โทรสาร  035-526-134 

..............................................................

การรับนักเรียน

                                รับนักเรียนชาย – หญิง  

 • เตรียมอนุบาล อายุ  1  ปี  6  เดือน – 3  ปี
 • ชั้นอนุบาล 1 – 3  อายุ  3 – 6  ปี
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  อายุ  6 – 12  ปี

 

 

หลักฐานการรับสมัค

ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

 • สำเนาสูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา  1  ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำนา  1  ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1  ฉบับ
 • รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง จำนวน  1  รูป  ผู้ปกครอง  1  รูป

 

ภาคเรียน

                                แบ่งเป็น  2  ภาคเรียน  ภาคเรียนที่  1  - เปิดภาคเรียนวันที่  15  พฤษภาคม  2562

ปิดภาคเรียนวันที่  28  กันยายน  2562                                  

      ภาคเรียนที่  2   เปิดภาค เรียนวันที่  21  ตุลาคม  2562

 ปิดภาคเรียนวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563

 

เวลาเรียน              

                                ชั้นอนุบาล  และเตรียมอนุบาล  เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เข้าเรียนเวลา  08.00 – 15.30  น.

                                ชั้นประถมศึกษา เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์  เข้าเรียนเวลา  08.00 – 16.00  น.

                        หยุดตามวันนักขัตฤกษ์

 

หลักสูตร

                                จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นประสบการณ์ตรงโดยยึดผู้เรียน

                                เป็นศูนย์กลาง  (Child  Centered)

  

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

 

ระดับอนุบาล

 • อนุบาล 1  ค่าเล่าเรียนเทอมละ  12,800  บาท 
 • อนุบาล 2  ค่าเล่าเรียนเทอมละ  12,800  บาท  
 • อนุบาล 3  ค่าเล่าเรียนเทอมละ  12,800  บาท 

ระดับประถมศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ค่าเล่าเรียนเทอมละ  12,300  บาท 

 

                                ค่าเทอมทุกระดับชั้นจะแยกเป็นรายการ  ดังนี้

 • ค่าเทอม
 • ค่าอาหาร

-สิ่งอำนวยความสะดวก

 

Intensive  Program      

 

เริ่มต้นที่ระดับชั้นอนุบาล  2

 • อนุบาลค่าเล่าเรียนเทอมละ 23,000  บาท
 • ประถมค่าเล่าเรียนเทอมละ 23,000  บาท 

 

Smart  Program

 

         เริ่มต้นที่ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ค่าเล่าเรียนเทอมละ  14,300  บาท  

 

บริหารงานโดย

                                ดร.ศุภลักษณ์  เศษธะพานิช     :   ผู้รับใบอนุญาต  และผู้อำนวยการ

 • บัญชีบัณฑิต
 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย, ประถมศึกษา
 • คม.บริหารการศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

นางสาวสุณิสา  เศษธะพานิช  :  ผู้จัดการ

 • คม.บริหารการศึกษา

 

  สร้างสรรค์  พัฒนา  สะสมปัญญา  

 

 

 

 

Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์