ข้อมูลโรงเรียนศุภลักษณ์
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนศุภลักษณ์
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2538
เขตรับผิดชอบ : เขตพื้นที่การประถมศึกษา สุพรรณบุรีเขต 1
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 3 ถนน พลายงาม ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 – 525-190 , 035 – 526134 ( โทรสาร )
ประเภทโรงเรียน : สามัญศึกษา เปิดสอนระดับเตรียม อนุบาล – ประถมศึกษา
สังกัด : สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การจัดชั้นเรียน : เตรียมอนุบาล ,อนุบาล 1 - 3 , ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปรัชญา : Learning By Doing
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนศุภลักษณ์ เป็นโรงเรียนมุ่งความสำเร็จของนักเรียน
อัตลักษณ์ : มารยาทงามวิชาการเด่น
คำขวัญ : สร้างสรรค์ พัฒนา สะสมปัญญา
เป้าหมาย : Smart And Brain
สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
สัญลักษณ์ของโรงเรียน : รูปหมูถือหนังสือ พร้อมชื่อของโรงเรียนในวงกลม
ผู้อำนวยการ : ดร.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
ผู้จัดการโรงเรียน : คุณสุนิสา เศษธะพานิช
ประวัติการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา: ดร. ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
  • จบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  • จบปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการโรงเรียน: คุณสุนิสา เศษธะพานิช
  • จบปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์