โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
ที่ตั้งเลขที่ : 333 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทร : 035-595979
Email : sldanchang@gmail.com
เปิดสอนระดับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา Learning by Doing
วิสัยทัศน์
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง เป็นโรงเรียนมุ่งความสำเร็จของผู้เรียน
พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสูงในด้านวิชาการ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับประเทศ
3. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เอกลักษณ์มารยาทงาม
อัตลักษณ์วิชาการเด่น
แผนที่โรงเรียน
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์